FANDOM


Ustawa o nadzwyczajnym przyznaniu obywatelstwa surmeńskiego obywatelom Meridlandu - obywatelska inicjatywa mieszkańców Surmenii wsparta przez Socjal-Demokratyczną Partię Robontniczą Surmenii.

o ustawieEdytuj

Treść ustawy, napisany przez Jeana-Paula Sartre miał być kompromisem między częścią obywateli będących przeciwnie nastawiona co do inkorporacji Meridlandu przez Surmenię.

Oficjalnie projekt wspierała Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza Surmenii która była przeciwniczką inkorporacji jako poszeżania imperializmu w v-świecie.

To przedstawienia Senatowi Surmenii potrzebne były 4 podpisy poparcia, których nie udało się zdobyć ponieważ większość obywateli nie odpisała nawet na widomości związane z projektem co rokuje negatywnie dla całej inicjatywy. Jednocześnie trzeba zaznaczyć że surmeńska ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli wymusiła zebrania tak naprawdę 80% podpisów poparcia pod projektem. Mało tego tym 80% groziła utrata obywatelstwa z powodu v-śmierci.

Pojawiło się jednak "światełko w tunelu", poniważ wsparcie w formie zgłoszenia projektu do Senatu zaproponował senator Victor de Zepp. Co prawda nie będzie ona już ustawą obywatelską ale tylko tam ma możliwość na przegłosowanie. Dopiero w tedy do projektu dopisano uzasadnienie. Ustawę zgłoszono 5 kwietna 2008 roku.

Treść ustawyEdytuj

US ..../2008 o nadzwyczajnym przyznawaniu obywatelstwa surmeńskiego obywatelą Meridlandu

Akt prawny ogłoszony dnia ................... 2008 roku,

gdy

Królem Surmenii był JKM Pavel Zepp I

Senatorami byli: JKV Tomasz de Zepp, JV Victor de Zepp i Hr Sasha von Voo.

PREAMBUŁA

(1) Chcąc ułatwić obywatelą Meridlandu drogę do nabycia obywatelstwa Surmenii, zgodnie z humanitaryzmem i internacjonalizmem,

(2) Podkreślając chęć współpracy i wzajemnej nieagresji zgodnie z Układem o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Surmenii oraz Traktat o nieagresji pomiędzy Republiką Meridlandu a Królestwem Surmeńskim,

(3) Podkreślając poszanowanie i równość systemów prawnych Surmenii i Meridlandu, uchwala się co następuje:

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Artykuł 1.

1. Ustawa reguluje nadawanie obywatelą Meridlandu obywatelstwa Surmeńskiego,

2. W rozumieniu ustawy wyrazy:

1) Meridland - to v-państwo który posiada stronę internetowa pod adresem http://www.meridland.bnx.pl/,

2) Obywatelstwo Meridlandu - to status nadawany przez Prezydenta Meridlandu zgodnie z rozdziałem II, artykułem 3, ustęp 7, Konstytucją Republiki Meridlandu,

3) Obywatel Meridlandu - to osoba która posiada status obywatela Meridlandu,

4) Obywatelstwo Surmenii - to status nadawany przez Króla Surmenii zgodnie z artykułem 40, punkt l, Konstytucji Królestwa Surmenii z dnia 8 sierpnia 2007 roku.

5) Zgodność wniosku ze stanem faktycznym - to zgodność informacji o posiadaniu obywatelstwa Meridlandu zawartych we wniosku o nadanie obywatelstwa surmeńskiego,

6) Wnioskodawca - to obywatel Meridlandu i mieszkaniec Królestwa Surmenii który wystosował wniosek o nadanie obywatelstwa do Króla Surmenii,

7) Beneficjent - osoba która dostała na mocy tej ustawy obywatelstwo Surmenii,

8) Szkoła podstawowa - to jednostka naukowa, o tej samej nazwie powołania na podstawie Ustawy nr 14/2008 z dnia 11 marca 2008 roku o szkolnictwie.

3. Ustawa może być też zwana ustawą o obywatelach Meridlandu.

Rozdział II

Wniosek

Artykuł 2

1. Do wniosku o nadanie obywatelstwa Surmenii osoba która jest jednocześnie obywatelem Meridlandu musi dopisać informację o posiadaniu obywatelstwa Meridlandu, załączoną do wniosku,

2. Do wniosku takiego nie mają zastosowania żadne ustawy Królestwa Surmenii oprócz Konstytucji Królestwa Surmenii z dnia 8 sierpnia 2008r., a szczegółowy tryb postępowania z takim wnioskiem jest zawarty w poniższej ustawie.

Artykuł 3.

Wniosek o którym mowa w artykule 2, Król Surmenii niezwłocznie przekazuje do ministrowi właściwemu od spraw zagranicznych.

Rozdział III

Stwierdzenie zgodności wniosku

Artykuł 4.

1. Przekazanie o którym mowa w art. 3, jest dokonane w celu sprawdzenia zgodności wniosku ze stanem faktycznym,

2. Minister właściwy od spraw zagranicznych, niezwłocznie po zapoznaniu sie ze sprawą kontaktuje się z prezydentem Meridlandu,

3. Minister o którym mowa w ust. 2, kontaktuje się z wnioskodawcą wysyłając jej wiadomość prywatną w Meridlandzie lub przez e-mail gdy stwierdzi zgodność lub niezgodność wniosku ze stanem faktycznym.

Artykuł 5.

W razie stwierdzenia sprzeczności ze stanem faktycznym, wniosek jest unieważniany.

Rozdział IV

Rozpatrzenie wniosku

Artykuł 6.

1. Po stwierdzeniu zgodności wniosku ze stanem faktycznym, Król Surmenii nadaje obywatelstwo, co stwierdza postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa wnioskodawcy, które wchodzi w życie w z dniem utraty obywatelstwa Meridlandu,

2. Wejście w życie stwierdza rozporządzenie ministra właściwego od spraw zagranicznych.

Rozdział V

Przepisy końcowe i przejściowe

Artykuł 7.

1. Ustawa ma zastosowanie tylko do obywateli Meridladnu, którzy złożą wniosek o nadanie obywatelstwa nie później niż pięć miesięcy po uchwaleniu ustawy,

2. Osoby które zostały beneficjentami w terminie do 6 miesięcy od nadania obywatelstwa muszą, pod groźbą jego utraty, rozpocząć naukę w szkołe podstawowej oraz w terminie 3 miesięcy zakończyć szkołę podstawową.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

............................................

Marszałek Sejmu Surmenii


LISTA POPARCIA PROJEKTU USTAWY O NADZWYCZAJNYM NADAWANIU OBYWATELSTWA SURMEŃSKIEGO OBYWATELĄ MERIDLANDUEdytuj

Lp | Imię i nazwisko | Zamieszkały | Numer paszportu

1 | Jean-Paul Sartre | Tapenia | SUR-242

2 |

3 |

4 |

UWAGA: wyżej podpisani oświadczają iż zapoznali się wcześniej z teścią ustawy, przekazaną im zgodnie z postanowieniami ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

UZASADNENIEEdytuj

I. Opis proponowanych rozwiązań Ustawa proponuje aby zamiast inkorporacji Meridlandu wprowadzić ułatwienie w nadawaniu obywatelstwa surmeńskiego obywatelom tego kraju. Ustawa, choć co prawda zgłoszona przez senatora, jako że "Obowiązkiem każdego obywatela Królestwa Surmeńkiego jest dbanie o swój kraj" (Konstytucja, Art. 34) to jednak napisana przez obywateli surmeńkich jest jedną z nielicznych projektów ustaw obywatelskich.


Ustawa został oparta na zasadzie równoważności i poszanowania porządków prawych obu stron, zasada jest tak ważna ze względu na to iż oba kraje są partnerami i razem współpracują na arenie międzynarodowej, mimo zupełnie innego ustroju. Chodzi tu o względy formalno-prawne jakie kładą konstytucje obu krajów i szczegółowe ustawy surmeńkie, ponieważ Meridland nie posiada innych ustaw które mówił by o przyznawaniu obywatelstwa w tym kraju.


Tylko mieszkańcy Surmenii posiadający jednocześnie obywatelstwo Meridlandu mogą podstawie tej ustawy nabywać obywatelstwo. Chodzi o to aby król w swoim rozporządzeniu nie nadawał obywatelstwa osobie widmo, to znaczy która może nawet nie zamieszkać w naszym kraju.


Wniosek, który zawiera informacje o posiadaniu obywatelstwa Meridlandu, Król niezwłcznie przekazuje ministrowi spraw zagranicznych, który się niezwłocznie kontaktuje z prezydentem M., którzy stwierdzają czy wnioskodawca rzeczywiście posiada obywatelstwo M.. Tutaj sprawę utrudnia Konstytucja Republiki, która zabrania nadawania podwójnego obywatelstwa pod karą grzywny, aby temu zapobiec proponowane wejścia w życie postanowienia króla został przełożne do czasu utraty obywatelstwa Meridlandu co stwierdzał by rozporządzenie ministra spraw zagranicznych.


Ustawa może być stosowana tylko do osób które złożyły wniosek o nadanie obywatelstwa w ciągu pięciu miesięcy od ogłoszenia ustawy.


II. Ocena przewidywanych skutków wynikających z projektu ustawy


Ustawa jest projektem kompromisowym pomiędzy zwolennikami inkorporacji Meridlandu przez Surmenię którzy jako główny powód inkorporacji podawali zyskanie "dodatkowych" obywateli, a jej przeciwnikami.


Ustawa ta wzmocni pozycję międzynarodową Surmenii. Inkorporacja jest pojęciem pejoratywnym. Za takie działanie nasz kraj może narobić sobie wrogów a zyskać dwóch lub trzech obywateli Meridlandu. Aby temu zapobiec i jednocześnie umocnić nasz kraj nową siłą bo o pozycji mikronacji stanowi ilość obywateli, chcemy pozyskać bez strat, to znaczy "wchłonąć" obywateli Meridlandu bez inkorporacji.


Ustawa, skoro jest projektem napisanym przez obywateli, przeszła konsultacje społeczne, a także nie spowoduje żadnych wydatków budżtowych.


III. Wstępna opinia zgodności projektu z prawem Ustawa jest zgodna z z Konstytucja Królestwa Surmenii z dnia 8 sierpnia 2007 roku oraz z Konstytucją Republiki Meridlandu.


Ustawa ingeruje w postanowienia ustawy o szkolnictwie i ustawy o ułatwieniu zdobycia obywatelstwa surmeńskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku,

Zobacz teżEdytuj

Surmenia

S-DPRS

Ten artykuł jest częścią serii
Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza Surmenii

Socjaldemokraci

Edytuj ten szablon

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki