FANDOM


Scholandzka Partia Demokratyczna (SPD) została założona 12 października 2003 roku (data realna). Założycielami partii byli m. in.: Michał von Liceas, A. Smoręda, P. Wilczyński. Od samego początku SPD aktywnie pracuje na rzecz lepszej Scholandii, uczestniczy zarówno w pracach władz, jak i angażuje się w przedsięwzięcia społeczne. Program partii nakierowany jest na unowocześnienie państwa i zachowanie jego suwerenności zewnętrznej oraz zachowanie dominacji gospodarczych podmiotów scholandzkich na rynku wewnętrznym. SPD zawsze wspierała nowych mieszkańców, którzy wielokrotnie w krótkim czasie zasilali jej szeregi, dzięki czemu jej struktury ciągle żywo reagowały na zmiany zachodzące w Scholandii. Właśnie z pośród jej członków wywodzi się wielu znakomitych obywateli Królestwa Scholandii. Rozwiązana na Kongresie Nadzwyczajnym 23 października 2008 roku. Ponownie reaktywowana przez wielu byłych członków 18 lutego 2009 roku, staje do wyborów parlamentarnych.

Deklaracja założycielskaEdytuj

Drodzy Scholandczycy!

W przyjacielskiej atmosferze i doborowym gronie reaktywujemy Scholandzką Partię Demokratyczną. SPD to tradycja i wielka, już zapisana historia - zapisana w dużej części przez osoby, które teraz współtworzą partię ponownie. Jako członkowie SPD już kilkakrotnie pokazywaliśmy, że władzą potrafimy się dzielić, doceniamy pozytywne skutki odpoczynku od polityki, wiemy, że powroty ze zdwojonymi siłami i świeżymi pomysłami przynoszą Scholandii liczne pożytki. SPD wraca na arenę polityczną silna i gotowa wziąć na siebie ster rządzenia państwem.

W SPD nie kierujemy się politycznym marketingiem, uważamy, że większą wartość przynosi solidna praca niż produkcja setek słów w programach wyborczych. Szanujemy zdanie mieszkańców Scholandii, jesteśmy otwarci na propozycje i dialog z każdym. Otwarte i przyjazne wszystkim społeczeństwo jest tym, co w Scholandii najbardziej szanujemy - chcemy go bronić i rozwijać, bo wszyscy mieszkańcy Królestwa tworzą to, co w Scholandii najpiękniejsze. Scholandia jako państwo wirtualne to także jej aspekt internetowy, techniczny i o nim również nie zapominamy. Z rozmysłem i pozytywną energią chcemy Scholandię zmieniać tak, by była nam wszystkim jeszcze przystępniejsza. Zbliżające się miesiące są dla Królestwa bardzo ważne, jak jeszcze nigdy. Stoimy przed wieloma wyzwaniami i rozumiemy potrzebę zmian.

Nie mówimy, że warto nam zaufać... ale warto :)

Członkowie Scholandzkiej Partii Demokratycznej


Statut Edytuj

Rozdział IEdytuj

Nazwa i miejsce działania

§1

1. Scholandzka Partia Demokratyczna, której skrót brzmi SPD, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2008 r. o partiach politycznych oraz niniejszego Statutu i zwana jest dalej "SPD"

2. SPD posiada osobowość prawną.

3. SPD działa na obszarze Królestwa Scholandii.

4. Siedzibą Zarządu Głównego SPD jest Królewskie Miasto Scholopolis.

5. SPD może używać pieczęci oraz może posiadać godło, sztandar i hymn.

6. Uchwały i działalność władz SPD nie mogą być sprzeczne z Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi oraz niniejszym Statutem. a) Uchwały i zarządzenia władz SPD są wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków SPD, których te uchwały dotyczą.

7. Wybory władz SPD odbywają się w głosowaniu równym i tajnym.

8. Do ważności uchwał władz SPD wymagane jest, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykła większość głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym. W wypadku równości głosów przeprowadza się debatę i kolejne głosowanie. Jeśli i to głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wtedy decyduje głos przewodniczącego SPD.

Rozdział IIEdytuj

Cele i środki działania

§2

9. Celem SPD jest udział w życiu politycznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej, a także kształcenie w Narodzie postaw patriotycznych i rozwijanie wartości moralnych.

10. SPD realizuje swoje cele poprzez: a) udział przedstawicieli SPD w organach państwowych i samorządowych, b) pracę na rzecz rozwoju Królestwa Scholandii c) prowadzenie działalności propagandowej, wydawniczej i prasowej, d) współpracę z bliskimi ideowo organizacjami politycznymi i społecznymi.

Rozdział IIIEdytuj

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§3

11. SPD składa się z członków zwyczajnych

12. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Królestwa Scholandii, nie pozbawiony praw publicznych, który: a) ukończył 14 lat, b) nie należy do innej partii politycznej c) uznaje Deklarację Ideową, Założenia Programowe i Statut, d) złożył deklaracje członkowską, e) złożył przyrzeczenie następującej treści: "Wstępując w szeregi Scholandzkiej Partii Demokratycznej, świadom wagi mojego postanowienia, przyrzekam: wierność ideom wcielanym przez SPD w życie, lojalność, życzliwość, współprace jego władzom, koleżeńskie traktowanie ogółu członków; sumienność, bezinteresowność i zapał w wypełnianiu obowiązków organizacyjnych; gotowość osobistych ofiar w realizowaniu celów SPD." Przyrzeczenie może być zakończone słowami: "Tak mi dopomóż Bóg!"

13. Członków zwyczajnych przyjmuje Przewodniczący Partii.

14. Członek zwyczajny, przyjęty jest na okres próbny jednego miesiąca.

15. Jeżeli członek SPD przyjęty na okres próbny rzetelnie wypełnia obowiązki członka SPD, Zarząd Główny podejmuje uchwalę w sprawie przedłużenia jego członkostwa w SPD na czas nieokreślony.

16. Członek zwyczajny ma obowiązek: a) stosować się do Deklaracji Ideowej, Założeń Programowych i uchwał władz SPD, b) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i regulaminów uchwalonych przez władze SPD, c) regularnie opłacać składki członkowskie, o ile takie obowiązują, d) popierać kandydatów wskazanych przez SPD w wyborach parlamentarnych i samorządowych.

17. Członek zwyczajny ma prawo: a) wybierać i być wybieranym do władz SPD, b) korzystać z listy dyskusyjnej SPD i uczestniczyć z ramienia SPD w wyborach do parlamentu i samorządu zgodnie z postanowieniami Zarządu Głównego, c) na posiadanych stronach internetowych umieszczać logo SPD, d) występować do władz SPD z wnioskami i postulatami.

18. Przewodniczący Partii może zawiesić w prawach członkowskich na okres jednego roku scholandzkiego albo wykluczyć z SPD członka, który: a) nie stosuje się do Deklaracji Ideowej, Założeń Programowych lub innych uchwał władz SPD, b) nie przestrzega postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów uchwalonych przez władze SPD, c) w jakikolwiek sposób działa na szkodę SPD lub godzi w jego dobre imię, d) nie dochowuje przyjętych wobec SPD zobowiązań, e) popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, f) nie wykazuje minimum aktywności w Scholandzkiej Partii Demokratycznej, według zasad: - ustosunkowania się do tematów poruszanych na LD SPD w ciągu 7 dni, - braku odpowiedzi na LD SPD na prośbę ustosunkowania się do wypowiedzi w ciągu 7 dni, - braku odpowiedzi na zapytanie o aktywność wystosowaną przez Przewodniczącego na prywatnego e-maila w ciągu 7 dni, g) nie uczestniczy w życiu Królestwa Scholandii.

19. W wypadku, gdy członek SPD objął stanowisko publiczne, z którym związany jest zakaz działalności partyjnej, Przewodniczący Partii, na wniosek zainteresowanego, zawiesza go w prawach i obowiązkach członkowskich na okres pełnienia tego stanowiska.

Rozdział IVEdytuj

Władze naczelne

§4

20. Władzami naczelnymi SPD są: a) Kongres, b) Zarząd Główny SPD

21. Kadencja władz naczelnych SPD trwa cztery lata Scholandzkie (cztery miesiące realne).

22. Kongres składa się ze wszystkich członków zwyczajnych SPD,

23. Do kompetencji Kongresu należy: a) wybór Zarządu Głównego SPD b) uchwalenie Statutu SPD i zmian w Statucie, c) uchwalenie Deklaracji Ideowej, d) określenie ogólnych kierunków polityki SPD

24. Kongres Zwyczajny zwoływany jest przez przewodniczącego SPD po każdych wyborach parlamentarnych

25. Przewodniczący SPD zwołuje Kongres Nadzwyczajny z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków

26. Przedmiotem obrad Kongresu Nadzwyczajnego są sprawy, dla których został zwołany.

27. W skład Zarządu Głównego wchodzi: a) Przewodniczący SPD, b) Zastępca Przewodniczącego SPD c) Sekretarz Generalny SPD

28. Do obowiązków Przewodniczącego SPD należy: a) kierowanie partią b) reprezentowanie SPD w życiu publicznym, społecznym i politycznym c) zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami d) zwoływanie Kongresu SPD, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami e) dysponowanie majątkiem partii f) decydowanie o sprawach personalnych g) rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami h) udzielanie pochwał, nagan, upomnień członkom partii gdy sytuacja w której się znajdą, będzie tego wymagać i) powoływanie i odwoływanie członków funkcyjnych, odpowiedzialnych za konkretne działania na rzecz SPD, nie dotyczy to zmian składu ZG SPD, poza punktem 8 artykułu 32.

29. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego SPD należy: a) wspomaganie przewodniczącego w jego działaniach b) zastępstwo w czasie jego nieobecności c) wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego SPD d) rozliczanie składek członkowskich

30. Do obowiązków Sekretarza Generalnego SPD należy: a) zapewnienie technicznych warunków funkcjonowania SPD b) prowadzenie i aktualizowanie listy dyskusyjnej SPD c) inne kompetencje wynikające z niniejszego statusu

31. Do zadań Zarządu Głównego należy: a) ustalanie kierunków bieżącej polityki partii b) dokonywanie okresowych ocen działalności SPD c) przygotowanie projektu programu SPD

32. Wybory Zarządu Głównego SPD (ZG SPD): 1. Wybory ZG SPD odbywają się na mocy Uchwały Kongresu. 2. Przed wyborami określony zostaje termin, nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 5 dni, zgłaszania się kandydatów na poszczególne stanowiska wchodzące w skład ZG SPD. 3. Osoby kandydujące w wyborach do Zarządu Głównego SPD, mogą ubiegać się tylko o jedno stanowisko. 4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 odbywają się wybory kandydatów na poszczególne stanowiska poprzez głosowanie odpowiednio przygotowanym skryptem lub głosowanie jawne w odpowiednim wątku na LD SPD. W przypadku gdy na dane stanowisko zgłosił się tylko jeden kandydat, kandydat zostaje automatycznie uznany za wybranego. 5. Wyniki wyborów do ZG SPD stanowią jednocześnie Uchwałę Kongresu. 6. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego SPD, jego obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego przejmuje Zastępca Przewodniczącego SPD. 7. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego SPD, jego obowiązki do czasu wyboru nowego Zastępcy Przewodniczącego SPD przejmuje Sekretarz Generalny SPD. 8. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego, Przewodniczący powołuję osobę lub osoby pełniące obowiązki na tych stanowiskach.

Rozdział VEdytuj

Finansowanie partii

§5

33. Majątek SPD powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów.

34. Majątek SPD może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne.

35. SPD nie prowadzi działalności gospodarczej.

36. SPD nie przeprowadza zbiórek publicznych.

37. SPD gromadzi środki finansowe na specjalnym koncie bankowym

Rozdział VIEdytuj

Zmiana Statutu, rozwiązanie SPD oraz tryb połączenia się z inną partią lub innymi partiami.

§6

38. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Kongresu podjętej większością 2/3 głosów.

39. Rozwiązanie SPD może nastąpić w drodze uchwały Kongresu, podjętej większością co najmniej 3/4 głosów.

40. Połączenie się SPD z inną partią lub innymi partiami może nastąpić w drodze uchwały Kongresu większością co najmniej 2/3 głosów.

Statut Scholandzkiej Partii Demokratycznej, luty 2009


Aktualni członkowie SPD Edytuj

Najwybitniejsi członkowie SPD Edytuj

Michał von Liceas, Książe Ardenu, dr net. historii, mgr net. filozofii – W Scholandii od lutego 2003, polityk scholandzki. Przewodniczący partii PPKP do jej samorozwiązania, współtwórca i pierwszy przewodniczący partii SPD. Aktywny parlamentarzysta, Marszałek Parlamentu Scholandii, Minister Spraw Wewnętrznych Administracji i Infrastruktury, Minister Spraw Zagranicznych, Premier KRS był również prefektem i burmistrzem. Założyciel, wydawca i redaktor naczelny tygodnika "Przekrój", publicysta polityczny.

Darek Drążkiewicz - Biogram

Piotr Jabłoński - Biogram

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki