FANDOM


Partia Robotniczo-Chłopska
Dewiza: Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Godloprch
Flagaprch
Liczba członków 2
Państwa, w których działa: Monarchia Austro-Węgierska
Siedziba centrali Lwów (niem. Lemberg)
Przewodniczący Jan von Maikowski

Partia Robotniczo-Chopska - powstała w Austro-Węgrzech partia, zrzeszająca sympatyków ideii lewicowych. Jej pierwyszm przewodniczącym był Szymon Mendus. Obecnie partią kieruje Jan von Maikowski.

Historia

Partia Robotniczo Chłopska powstała w Austro Węgrzech w dniu 22 listopada. Zalegalizowana została dzień później. Jej przewodniczący z początku był prezesem Urzędu Promocji Cesarstwa, następnie awansował na Ministra Spraw Zagranicznych. W ostatnich wyborach do Parlamentu PRCh zdobyła imponującą przewagę 70% głosów i zajeła 5/6 miejsc w Parlamencie. Partia od początku budziła kontrowersje, jednak jej członkowie wykazali się dużą ofiarnością w pracy dla Cesarstwa i Królestwa. Aktualnie to oni wraz z ZPP tworzą koalicyjny Rząd JCKM zajmując większość stanowisk. Nowa Konstytucja Austro-Węgier powstała dzięki pracy PRCh.

W 2015 roku partia została reaktywowana przez Jana von Maikowskiego. Wraz z Partią Konserwatywną utworzyła rząd, któremu przewodził Borys Targersdorf.

Statut

Statut Partii Robotniczo – Chłopskiej

Rozdział I – Założenia ogólne

1.Partia Robotniczo Chłopska, w skrócie PRCh jest aktywnie działającą partią polityczną działającą dla dobra wszystkich obywateli

2.PRCh działa na terenie Austro–Węgier ale nie wyklucza działalności w innych Mikronacjach

3.Siedziba centrali PRCh znajduje się w Wiedniu

4.Symbolem PRCh są skrzyżowany sierp i młot wpisane w białą pięcioramienną gwiazdę znajdującą się w centrum flagi na czerwonym tle: 4.a - Sierp symbolizuje lud wsi 4.b - Młot to symbol ludu miast 4.c - Biała gwiazda to symbol zwycięstwa 4.d - Czerwone tło to kolor socjalizmu

5.Kolorami PRCh są kolory czerwony, biały oraz czarny

6.Flagą PRCh jest czarny skrzyżowany sierp i młot wpisane w białą pięcioramienną gwiazdę znajdującą się w centrum flagi na czerwonym tle: 7.Internetową siedzibą PRCh jest strona [1]

Rozdział II – Członkowie

1.Członków partii dzielimy na :

·Honorowych

·Zwyczajnych

2.Członek Honorowy posiada członkostwo dożywotnio. Członkostwo Honorowe nadawane jest poprzez uzyskanie ¾ poparcia Kongresu PRCh dla kandydata na Honorowego Członka PRCh, oraz przez następne zatwierdzenie wyboru przez Przewodniczącego

3.Członkiem zwyczajnym PRCh może być każdy, kto identyfikuje się z programem partii, jeżeli nie naruszył żadnego z podpunktów punktu 5

4.Chęć wstąpienia do partii zgłasza się Przewodniczącemu, który akceptuje danego kandydata.

5.Członkostwo można stracić przez:

·Skazanie prawomocnym wyrokiem

·Zapisane się do innej partii

·Złożenie wniosku do Przewodniczącego

·Decyzją Konwentu stosunkiem głosów ¾

·Członek Honorowy może utracić członkostwo tylko decyzją Kongresu

Rozdział III – Władze

1.Władzami PRCh są :

a)Przewodniczący

b)Kongres

Rozdział IIIA – Przewodniczący 1.Reprezentuje partię na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością

2.Zwołuje Kongres i przewodniczy jego pracy

3.Podczas głosowania ma dwa głosy

4.Wybierany jest przez Kongres, jako kandydat z największym poparciem

5. Może wprowadzać zmiany w Statucie, musi on być jednak zatwierdzony najbliższym Kongresie

Rozdział IIIB – Kongres 1.Zbiera się minimum raz na 3 miesiące

2.Kongres tworzą wszyscy członkowie

3.Obradom Kongresu przewodniczy Przewodniczący PRCh

4.Każdy Członek PRCh ma 1 głos podczas głosowania (wyjątkiem jest Przewodniczący posiadający 2 głosy)

5.Decyzje podejmowane są większością głosów, zatwierdza je Przewodniczący

6. Kongres:

·Zobowiązuje Przewodniczącego i posłów Partii do konkretnych działań

·Większością ¾ dokonuje zmian w statucie

·Przyjmuje i debatuje nad propozycjami co do zmian w programie Partii

Rodział III C – Rzecznik Prasowy PRCh ·Mianowany jest przez Przewodniczącego

·Zobowiązany jest do odpowiedzi na wszelkie pytania, zarzuty oraz rozwiązywanie niedomówień na podstawie Statutu, Programu oraz Manifestu Ideologicznego Partii

·Tylko Rzecznik Prasowy oraz Przewodniczący mogą wyrażać opinię PRCh

Rozdział III D - Zarządca Działu Promocji ·Mianowany jest przez przewodniczącego

·Jego obowiązki to:

a)Dbałość o formę promocji Partii tj.: hasła wyborcze, plakaty, banery internetowe itp.

b)Werbowanie nowych Towarzyszy Partyjnych

·Swoje pomysły, oraz plan ich realizacji przedstawia Przewodniczącemu do akceptacji

·Nim podejmie jakiekolwiek kroki poza forum partyjnym zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przewodniczącego

·Zarządca Działu Promocji nie posiada żadnych uprawnień do odpowiedzi na pytania, lub wypowiedzi w imieniu Partii, gdyż należy to do kompetencji Rzecznika Prasowego

Rozdział IV - Organizacje Partyjne

Rozdział VIA - Młodzieżowy Klub Sportowy "SPARTAKUS"

1. MKS "SPARTAKUS" jest organizacją mającą na celu organizację wolnego czasu, rozwój kultury fizycznej i ochronę mienia, życia i interesów proletariatu.

2. Logo MKS "SPARTAKUS"

Spartakus

3. Członkowie:

- Członkiem MKS "SPARTAKUS" może zostać każdy członek PRCh

- Prezes MKS "SPARTAKUS" jest mianowany i odwoływany przez Przewodniczącego PRCh

V. Posłowie do Reichstagu

1. Kandydatem na posła do Reichstagu Monarchii Austro-Węgierskiej z ramienia PRCh może być każdy członek PRCh, który zgłosi swą kandydaturę

2. Zatwierdzenie kandydata i uczynienie go posłem PRCH do Reichstagu odbywa się poprzez zatwierdzenie jego kandydatury poprzez większość głosów (więcej niż 50%) i po zaakceptowaniu go przez Przewodniczącego

3. Posłowie PRCh są zobowiązani do głosowania tak jak przewodniczący jeżeli zostanie wydane takie zalecenie na wniosek Przewodniczącego lub Kongresu.

4. Posłowie PRCh są zobowiązani do głosowania za uchwałami proponowanymi przez PRCh i promowanie ich w Reichstagu

Manifest

"Jesteśmy demokratycznymi socjalistami. Chcemy aby społeczeństwo wszystkich Mikronacji pozostało demokratyczne

1. Wierzymy, że godność człowieka musi być źródłem prawa i stosunków społecznych. Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na rasę, płeć, narodowość, wiek, pochodzenie społeczne i orientację seksualną.

2. Opowiadamy się za gospodarką wolnorynkową. Jesteśmy przeciwnikami ingerencji państwa w życie gospodarcze i opowiadamy się za jak największą swobodą życia gospodarczego obywateli. Chcemy równych praw w gospodarce i podatku linowego, który jest równy wobec wszystkich.

3. Pracę uważamy za wartość i obowiązek, a nie za towar i przywilej. Każdy ma prawo do pracy, a na straży jego przestrzegania ma stać państwo. Ci, którzy nie z własnej winy nie mogą znaleźć zatrudnienia powinni mieć prawo do minimalnego dochodu gwarantowanego.

4. Chcemy żyć w społeczeństwie obywatelskim. Dlatego domagamy się wyposażenia obywateli w instrumenty prawne służące aktywizacji społecznej i łatwiejszemu, publicznemu wyrażaniu ich poglądów i interesów. Szkoła ma ogromną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacja obywatelska musi być rozwijana, nie tracąc jednocześnie swej przejrzystej formy.

5. Wyznajemy zasadę świeckości państwa, tolerancji religijnej oraz poszanowania wyboru osób niewierzących

6. Opowiadamy się za budową Mikronacji socjalnej, realizującej model społeczny oparty na solidarności, żywej demokracji i sprawiedliwości społecznej.

7. Sprzeciwiamy się wojnom napastniczym i wszelkim innym agresjom niezgodnym z prawem międzynarodowym. Uważamy, że armia powinna być z zaciągu ochotniczego i być armią zawodową.

8. Opowiadamy się za parlamentem jednoizbowym.

9. Jesteśmy zwolennikami państwa prawa, gdzie ograniczeniem wolności jednego obywatela, jest nienaruszalność wolności drugiego obywatela.

10. Wyznajemy zasadę minimalnego udziału państwa w życiu obywateli. Uznajemy iż każdy obywatel to osoba dojrzała mogąca za siebie odpowiadać, która wie co jest dobrem, a co złem i jest w pełni świadoma konsekwencji swego działania. "

Hymn

Dziś popatrz w niebo Robotniku,
To gwiazdy świecą właśnie nam.
Ich, jak nas na niebie,
Jest bez liku,
Z pracy rąk powstaje dziś ten kraj!
Więc podnieś teraz głowę swą,
I swoją dłoń zaciśnij w pięść!
Twoja praca, państwa jest budową,
Tobie dzisiaj sztandar pracy nieść!

Dziś tobie bronić Socjalizmu przedmurzy,
Walczyć z tym kto pokój burzy!
Dziś lud roboczy wsi i miasta,
W jedności swojej stwarza moc!
Co się po ziemi wszerz rozrasta,
Jak świat łamiący wieków noc!

Nie dla nas puste zapewnienia!
Socjalizm to życie nasze jest!
Prawda nigdy się nie zmienia,
Tak jak i przyjazny gest.
Pomocną dłoń zawsze wyciągniemy,
Nie ważne czyś jest biedak, czyś jest pan,
W obronie idei może i zginiemy,
Lecz wolność warta śmierci jest!

muzyka znajduje się pod adresem [2]

Osiągnięcia

PRCh może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

  • Współtworzenie Rządu z Imre Nagy'em i Borysem Targersdorfem
  • Wygrana 70% w wyborach do Reichsratu Austro-Węgierskiego
  • Postawienie Austro-Węgier "na nogi"
  • Nadanie Austro-Węgrom nowej Konstytucji
  • Otwarcie Komitetu Partii w Natanii