FANDOM


Michelangelo Piccolomini SJ (ur. 10 czerwca 2018 r.) - rotryjski duchowny Świętego Kościoła Rotryjskiego, Jezuita, prezbiter, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości.

Życiorys

Prezbiter Świętego Kościoła Rotryjskiego

Końcówka pontyfikatu Piusa VI (10 czerwca 2018 r. - 29 lipca 2018 r.)

Michelangelo Piccolomini urodził się w Księstwie Sieny jako najmłodszy potomek zamożnej rodziny szlacheckiej Piccolominich. Jak sam przyznał, przybywając do Apostolskiego Miasta Rotrii w III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego A.D. 2018 r., w młodości grzeszył rozpustnym życiem człowieka światowego. Nawrócenia doznał w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, trzy tygodnie przed przyjazdem do Świętego Miasta. Pocieszyciel natchnął go wówczas i skłonił do zmiany postępowania. Najmłodszy Piccolomini postanowił zmazać swoje grzechy poprzez rozdanie majątku ubogim oraz wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego. Tak też uczynił i w tym samym dniu złożył w biurze Generała Zakonu wniosek o przyjęcie. Z woli tegoż Generała - bpa Aurelia Lorenza de Medici y Zep SJ został przyjęty i wyświęcony na diakona Świętego Kościoła Rotryjskiego.

Michelangelo Piccolomini praktykę diakońską oraz nowicjat odbył pod patronatem bpa Aurelia Lorenza de Medici y Zep SJ w kościele klasztoru pw. św. Ignacego Loyoli. Po upływie tygodnia godzien był przyjęcia nominacji prezbiteriatu oraz złożenia jezuickich ślubów wobec bpa Aurelia Lorenza de Medici y Zep SJ. Z jego woli 17 czerwca 2018 r. został mianowany proboszczem jezuickiej bazyliki katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie.

Dewizą kapłańską księdza Piccolominiego są słowa św. Pawła z Listu do Filipian (1 Flp 4, 13): "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia".

Pontyfikat Sylwestra I (05. 08. 2018 r. - ).

W trakcie okresu sede vacante po zakończeniu pontyfikatu Piusa VI oraz na początku pontyfikatu Sylwestra I ( od północy dnia 5 sierpnia 2018 r. do północy dnia 16 sierpnia 2018 r), ksiądz Piccolomini sprawował z woli Generała Zakonu tymczasowy zarząd nad Towarzystwem z powodu jego nieobecności.

Z woli nowego Ojca Świętego ks. Michelangelo Piccolomini objął z dniem 6 sierpnia 2018 r. urzędy Szambelana Patriarszego i Mecenasa Patriarszego. Od razu rozpoczął starania restauracyjne Muzeum Narodowego oraz Chóru Cantores Lateransies. Tego dnia powołał księdza Silvestra Silwanelliego SJ Kustoszem Muzeum Narodowego. Sam zaś stanął na czele laterańskiego chóru, odnajdując się w pełni w roli jego kierownika. Koncerty pod batutą ks. Piccolominiego cieszyły się dużą popularnością wśród Rotryjczyków.

7 sierpnia 2018 r. z woli Generała Towarzystwa Jezusowego i jednocześnie Biskupa Krakowskiego Aurelia Lorenza de Medici y Zepa SJ został zdjęty z urzędu proboszcza parafii katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie i przeniesiony na urząd proboszcza parafii katedralnej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym kraju także postanowił rozpocząć studia. Ostatecznie porzucił ten pomysł. 8 sierpnia 2018 r. ksiądz Piccolomini został mianowany członkiem oraz prepozytem Kapituły Kanoniczej Bazyliki Katedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie zgodnie z życzeniem biskupa krakowskiego Aurelia Lorenza de Medici y Zepa SJ.

Od 18 sierpnia 2018 r. Michelangelo Piccolomini jest członkiem Signorii Rotryjskiej. W tym dniu uzyskał również nominację na Progenerała Towarzystwa Jezusowego.

31 sierpnia 2018 r. ksiądz Picolomini odwiedził po raz pierwszy zrujnowane terytoria Imperium Skarlandu i obiecał Skarlandczykom pomoc w odbudowanie swojego kraju. Od tej pory co pewien czas przebywa we wspomnianych rujnach.

9 września 2018 r. z woli Jego Świątobliwości Sylwestra I został obdarzony tytułem honorowym Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości oraz Dziekana Bazyliki Laterańskiej.

Od 25 września 2018 r. zaangażowany w obronę Państwa Kościelnego Rotria przed Rebeliantami pod wodzą Don Realiosa. W trakcie Chwalebnej Rewolucji był kapelanem wojsk zakonów rycerskich z Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Stopnie duchowne w Kościele Rotryjskim oraz tytuły honorowe

Stopnie duchowne

Diakonat - 10 czerwca 2018 r. z rąk JE Aurelia Lorenza biskupa de Medici y Zep SJ

Prezbiterat - 17 czerwca 2018 r. z rąk JE Aurelia Lorenza biskupa de Medici y Zep SJ

Tytuły honorowe

Prepozyt Kapituły Kanoniczej Bazyliki Katedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie (8 sierpnia 2018 r.) z nadania JE Aurelia Lorenza biskupa de Medici y Zep SJ.

Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (od 09 września 2018 r.) z nadania JŚ Sylwestra I.

Dziekan Bazyliki Laterańskiej (od 09 września 2018 r.) z nadania JŚ Sylwestra I.

Pełnione funkcje

Proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie w Państwie Kościelnym Rotria (od 17 czerwca 2018 r. do 7 sierpnia 2018 r.).

Proboszcz parafii pw. pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (od 7 sierpnia 2018 r.).

Progenerał Towarzystwa Jezusowego (od 18 sierpnia 2018 r.).

Szambelan Patriarszy (od 6 sierpnia 2018 r.).

Mecenas Patriarszy (od 6 sierpnia 2018 r.).

Szlachetny Pan Signorii Rotryjskiej (od 18 sierpnia 2018 r.).