FANDOM


Mała Konstytucja - konstytucja Królestwa Tyrencji, zatwierdzona 7 maja 2006 roku.

Mała Konstytucja została napisana w pośpiechu, dlatego też posiada wiele błędów i nonsensów, i mimo usilnych prób władz Tyrencji, nową Konstytucję udało się uchwalić dopiero w czerwcu 2007 roku.

Mała KonstytucjaEdytuj

I TyrencjaEdytuj

Art. 1 Tyrencja jest państwem prawa.


Art. 2 Władza zwierzchnia w Tyrencji należy do narodu tyrenckiego.


Art.3 Tyrencja jest niepodzielna, nierozerwalna oraz suwerenna.


Art. 4 Tyrencja jest monarchią konstytucyjną.


Art. 5 Oficjalna nazwa państwa to Królestwo Tyrencji.


Art. 6

1. Oficjalnym godłem Tyrencji jest dwugłowy smok.

2. Oficjalne barwy Tyrencji to czerwony i biały.

3. Oficjalnym hymnem Tyrencji jest "Pieśń Dumy i Chwały".

4. Szczegóły dotyczące symboli narodu tyrenckiego określa ustawa.

II WładzaEdytuj

Art. 1 Władza zwierzchnia w Królestwie Tyrencji należy do narodu tyrenckiego.


Art. 2 Władzę w Królestwie Tyrencji sprawuje naród osobiście lub przy pomocy swoich przedstawicieli.


Art. 3 Najwyższym urzędnikiem państwa jest Król.


Art. 4 Władzę wykonawczą sprawuje Król oraz Rada Królewska.


Art. 5 Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament.


Art. 6 Władzę sądowniczą sprawuje Minister Sprawiedliwości.

III PrawoEdytuj

Art. 1

1. Najwyższym aktem prawnym Królestwa Tyrencji jest Konstytucja.

2. Wszystkie ustawy, dekrety i uchwały niezgodne z konstytucją są nieważne i nie posiadają mocy prawnej.

3.Prawo w Królestwie Tyrencji stanowi Konstytucja, ustawy, uchwały, dekrety oraz kodeksy prawne.


Art. 2

1. Prawo w Królestwie Tyrencji ustanawia parlament.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych prawo stanowi Król za pomocą dekretów królewskich:


Art. 3

1. Prawo Królestwa Tyrencji jest powszechne w granicach Królestwa oraz w placówkach dyplomatycznych.

2. Wyjątek stanowią ambasadorowie innych państw. Przywileje i obowiązki ambasadora określa ustawa.


Art. 4 W stosunku do wszelkich spraw nie ujętych w prawodawstwie tyrenckim stosuje się prawo zwyczajowe oraz ratyfikowane konwencje i umowy międzynarodowe.

IV KrólEdytuj

Art. 1 Jest najwyższym urzędnikiem państwa.


Art. 2 Król stoi na straży prawa, bezpieczeństwa i niepodzielności Królestwa Tyrencji.


Art. 3 Król w sytuacji stanu nadzwyczajnego sprawuje pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.


Art. 4 Król pełni rolę zwierzchnika sił zbrojnych.


Art. 5

1. Król pełni władzę wykonawczą w Królestwie Tyrencji.

2. Posiada także inicjatywę ustawodawczą.


Art. 6 Król zatwierdza nowopowstałą Rade Królewską i wchodzi w jej skład.


Art. 7 Król jako jedyny przyznaje miesszkańcom Tyrencji ordery i tytuły honorowe za szczególne zasługi dla Królestwa Tyrencji i narodu tyrenckiego.


Art. 8

1. Na następcę władcy Król może zgłosić każdego obywatela Tyrencji.

2. Następcę musi zatwierdzić parlament bezwzględną większością głosów.


Art. 9 W czasie bezkrólewia rolę regenta pełni marszałek parlamentu.


Art. 10

1. Króla może odwołać parlament gdy ten złamie swoje konstytucyjne prawa lub obowiązki.

2. Króla odwołuje większość 4/5 posłów przy zachowaniu quorum.

3. Król ma prawo zawetować ustawę jeżeli uzna, że ustawa lub inny akt prawny może stworzyć zagrożenie dla artykułu 3 działu I Konstytucji Królestwa Tyrencji.


Art. 11 Król reprezentuje Królestwo Tyrencji poza granicami państwa.


Art. 12

1. Obowiązkiem Króla jest zorganizowanie wolnych wyborów parlamentarnych w ciągu 20 dni od odwołania poprzedniego parlamentu lub zmiany Konstytucji.

2. W przypadku niezarządzenia wyborów obywatele Królestwa Tyrencji mogą uznać, że zostałaa złamana Konstytucja i mają prawo wymówić posłuszeństwo Królowi. W takim wypadku mogą przeprowadzić referendum i wybrac sami nowego władcę automatycznie detronizując poprzedniego.

V ParlamentEdytuj

Art. 1 Parlament w Królestwie Tyrencji jest jednozibowy.


Art. 2 Parlament Królestwa Tyrencji posiada władzę ustawodawczą.


Art. 3

1. W skład Parlament wchodzą posłowie partii politycznych lub posłowie niezrzeszeni.

2. Sposób powstawania partii politycznych/koalicji określa ustawa.


Art. 4

1. Parlament liczy 100 posłów.

2. Skład parlamentu ustalają mieszkańcu Królestwa Tyrencji przez wybór swojego kandydata w wyborach.

3. Wybory do parlamentu są: powszechne, równe, tajne, proporcjonalne i bezpośrednie.


Art. 5 Kadencji Parlamentu trwa 3 miesiące.


Art. 6

1. Rozkład miejsc w parlamencie dla poszczególnych posłów/partii politycznych okresla ustawa.

2. Zwycięska partia/koalicja przedstawia swoich kandydatów do Rady Królewskiej.

3. Zwycięska partia/koalicja realizuje swój program wyborczy.


Art. 7

1. Parlament zatwierdza lub odrzuca ustawy zgłoszone przez: Radę Królewską, Króla lub posłów.

2. Zatwierdzanie ustaw odbywa się bezwzględną większością głosów przy zachowaniu quorum.

3. Zatwierdzanie traktatów międzynarodowych odbywa się kwalifikowaną większością głosów 3/5 przy zachowaniu quorum.


Art. 8 Parlament może być rozwiązany przez Króla w przypadku złamania któregoś z obowiązków i praw konstytucyjnych.


Art. 9

1. Obradom parlamentu przewodniczy Marszałek oraz dwaj wicemarszałkowie.

2. Marszałka oraz wicemarszałków wybiera parlament bezwzględną większością głosów przy zachowaniui quorum.

3. W razie bezkrólewia Marszałek sprawuje rolę regenta.

4. Obowiązkiem Marszałka jest zorganizowanie wyborów nowego króla.

5. Marszałka i wicemarszałków może odwołać parlament bezwzględną większością głosów przy zachowaniu quorum.


Art. 10 Dokładny przebiego posiedzeń parlamentu oraz jego obowiązxki i przywileje okresla ustawa.

VI Rada KrólewskaEdytuj

Art. 1 Rada Królewska posiada władzę wykonawczą.


Art. 2 W skład Rady Królewskiej wchodzą: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sądownictwa i Król oraz pozostali powołani na mocy Art. 7 pkt.3 VI działu Konstytucji Królestwa Tyrencji.


Art 3.

1. Radę Królewską wybiera sprawująca władzę partia polityczna/koalicja.

2. Rada Królewska realizuje ustawy przegłosowane przez parlament.

3. Rada Królewska posiada inicjatywę ustawodawczą.

4. Radę Królewska lub poszczególnego ministra może odwołać parlament większością 2/3 liczby głosów przy zachowaniu quorum.


Art. 4

1. Minister Spraw Zagranicznych reprezentuje państwo poza jego granicami,

2. Nawiązuje kontakt z przedstawicielami innych nacji,

3. Przygotowuje teksty umów międzynarodowych i przedstawia ich treść parlamentowi,

4. Jego obowiązkiem jest godne promowanie Królestwa Tyrencji wśród innych mikronacji,

5. Organizuje politykę zagraniczną Królestwa Tyrencji,

6. Dokładne przywileje i obowiązki Ministra Spraw Zagranicznych określa ustawa.


Art. 5

1. Minister Sądownictwa odpowiada za sądownictwo krajowe, organizuje jego struktury,

2. Zajmuję się kodyfikacją i legislacją prawa,

3. Czuwa nad przestrzeganiem prawa przez obywateli oraz organizacje państwowe. W przypadku złamania prawa może zawiesić obywatela cześciowo lub w pełni w przywilejach prawnych.

4. Dokładne przywileje i obowiązki Ministra Sądownictwa określa ustawa.


Art. 6

1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje funkcję administracyjną.

2. Tworzy nowe instytucje oraz sprawuje nadzór nad istniejącymi.

3. Czuwa razem z Ministrem Sprawiedliwości nad porządkiem wewnętrznym w państwie.

4. Dokładne przywileje i obowiązki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określa ustawa.


Art. 7

1. Skład Rady Królewskiej może zostać rozbudowany o nowe ministerstwa.

2. Przywileje i obowiązki nowych ministerstw określa ustawa.

3. Nowych ministrów powołuje na polecenie Rady Królewskiej.

VII Prawa i obowiązki obywatelaEdytuj

Art. 1 Każdemu obywatelowi Królestwa Tyrencji przusługuje pełnia praw, z biernym i czynnym prawem wyborczym włącznie.


Art. 2 Osoby nie posiadające obywatelstwa a przebywające na terytorium Królestwa Tyrencji posiadają wszystkie prawa i wolności gwarantowane przez Kontytucję za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


Art. 3 Każdy obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy.


Art. 4 Każdy obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie.


Art. 5 Każdy obywatel ma prawo do dostepu do informacji i idei.


Art. 6

1. Obowiązkiem każdego obywatela jest przestrzeganie prawa Królestwa Tyrencji.

2. Obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Królestwu Tyrencji oraz rządowi, który sprawuje władzę objętą przy zachowaniu zasad konstytucyjnych.

VIII Trybun KonstytucyjnyEdytuj

Art. 1 Powołuje go Parlament na okres 4 miesięcy,


Art. 2 Czuwa nad zgodnością ustaw, dekretów i umów międzynarodowych z Konstytucją oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Królestwie Tyrencji,


Art. 3 Jest nieodwoływalny,


Art. 4 Jest niezawisły,


Art. 5 W przypadku niezgodności ustawy, dekretu, umowy międzynarodowej z Konstytucją Trybun ma prawo zawiesić całą ustawę, dekret, umowę międzynarodową lub tylko ten fragment, który jest niezgodny z Konstytucją.


Art. 6 Publikuję wszystkie akty prawne w Dzienniku Ustaw.


Art. 7 Nie może pełnić żadnej funkcji politycznej.


Art. 8 Na prośbę Króla, Rady Królewskiej bądź parlamentu wykłada prawo i interpretuje poszczególne przepisy.

IX Stan nadzwyczajnyEdytuj

Art. 1 Stan nadzwyczajny ogłasza się na wniosek Króla, ministra lub posła. Wniosek taki musi być przyjęty bezwzględną większością głosów przy zachowaniu quorum. W razie niemożności zebrania się parlamentu wniosek ten zostaje przyjęty większością głosów Rady Królewskiej.


Art. 2 W okresie stanu nadzwyczajnego władze absolutną posiada Król lub Regent, on też decyduje o zniesieniu stanu nadzwyczajnego.

X Zmiana KonstytucjiEdytuj

Art. 1 Zmiana Konstytucji nie może nastąpić w czasie stanu nadzwyczajnego.


Art. 2 Kontytucję może zmienić Król lub poseł przy większości 4/5 głosów zarówno w Radzie Królewskiej jak i w Parlamencie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki