FANDOM


Ludowa Akcja Narodowa - partia polityczna działająca na terenie Republiki Bialeńskiej, założona przez Jana Kaniewskiego. Od początku swojego istnienia partia skupiała środowiska o poglądach konserwatywnych. W polityce wewnętrznej postulowała wzmocnienie bialeńskiej świadomości narodowej poprez różne inicjatywy w tym również uregulowania prawne. Polityka międzymikronacjna Republiki Bialeńskiej według Ludowej Akcjii Narodowej powiinna opierać się na obiektywnej ocenie w szczególności we wzajemnych relacjach z Księstwem Sarmacjii oraz uwzględnianiem bialeńskiego interesu narodowego rozmianego jako utrzymanie i rozwój jego organizacji państwowej.