FANDOM


Konstytucja Sułtanatu Al Rajn z dnia 10 czerwca 2007


Preambuła My, naród Sułtanatu Al Rajn uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej zależy. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu. Pragniemy na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które nas kusić mogą, dla wolności, ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy.


I. Sułtanat

Art. 1

Sułtanat Al Rajn stanowi dobro wspólne wszystkich jego Obywateli.

Art. 2

Sułtanat Al Rajn jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 3

Sułtanat Al Rajn jest państwem jednolitym.

Art. 4

Formą rządów w Sułtanacie Al Rajn jest monarchia konstytucyjna zwana Sułtanatem Konstytucyjnym.

Art. 5

1. Władza zwierzchnia w Sułtanacie Al Rajn należy do Sułtana i Narodu.

2. Naród al rajński sprawuje władzę bezpośrednio biorąc udział w wyborach oraz pośrednio gdy reprezentowany jest przez radcę w parlamencie.

Art. 6

Sułtanat Al Rajn strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 7

Sułtanat Al Rajn stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu al rajńskiego, jego trwania i rozwoju.

Art. 8

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 9

1. Najwyższym aktem prawnym Sułtanatu Al Rajn jest niniejsza Konstytucja

2. Hierarchia pozostałych dokumentów wygląda następująco :

- Dekret Sułtański - Ustawa Madżlis el-Mustaszarin - Rozporządzenia Ministrów - Akty prawna Religijnego (dotyczą tylko członków religijnych)

Art. 10

Sułtanat Al Rajn przestrzega wiążącego go prawa międzynarodowego.

Art. 11

1. Ustrój Sułtanatu Al Rajn opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawuje Madżlis el-Mustaszarin, władzę wykonawczą Sułtan i Rząd na czele z Premierem oraz Zwierzchnik Religijny w zakresie swoich wiernych, a władzę sądowniczą Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny.

Art. 12

Sułtanat Al Rajn zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli al rajńskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

Art. 13

Zakazana jest działalność partii politycznych oraz organizacji gloryfikujących i nawiązujących do praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art. 14

Sułtanat Al Rajn zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 15

Podział terytorialny Sułtanatu Al Rajn określa dekret lub oddzielna ustawa.

II. Religia

Art. 16

Religiami funkcjonującymi na terytorium Sułtanatu Al Rajn są: Yslam Rajński oraz Buddyzm Rajński ze wszystkimi prawami dotyczącymi ich wiernych.

Art. 17

1) Najwyższym organem religijnym Yslamu Rajńskiego jest Narodowa Rada Fatwy. 2) Najwyższym organem religijnym Buddyzmu Rajńskiego jest Rada Zakonu.

Art. 18

1) Sułtanat Al Rajn jest państwem tolerancyjnym wobec innych czci i wierzeń, jeżeli te nie obrażają uczuć religijnych wiernych.

2) Zwierzchnictwa religijne mogą dopełnić prawo poprzez przepisy wiążące wiernych w kwestiach religijnych.

Art. 19

Każda religia aby mogła być uznana za religię musi uzyskać akceptację Sułtana oraz Narodowej Rady Fatwy. Szczegóły uznawania religii określać może dekret lub dodatkowa ustawa.

III. Symbole narodowe

Art. 20 *

Godła, barwy i hymn Sułtanatu Al Rajn podlegają ochronie prawnej, wszystkie napaści i bezczeszczenie owych będzie karane i ścigane prawem. Szczegóły dotyczące symboli narodowych określa dekret lub odrębna ustawa.

1) Sułtanat posiada dwa godła. Pierwsze jest godłem narodowym zaś drugie jest zwane godłem władzy państwowej.

1. Godłem władzy państwowej Sułtanatu Al Rajn jest żółty półksiężyc z żółtą gwiazdą obok, na niebieskim tle, z widocznym u góry szlakiem żółtym zakończonym tzw. zębami. Całość jest opleciona gałązkami, z prawej strony biało-czerwonymi, z lewej strony biało- zielonymi.

2. Godło narodowe przedstawia orła białego z uniesionymi skrzydłami i głową zwróconą w lewą stronę. Na piersi orła widnieje herb władz państwowych bez otoczki liściowej. W szponach po lewej stronie trzyma gałązkę liści laurowych zaś po prawej trzy gromy.

2) Barwami Sułtanatu Al Rajn są kolory czarny i złoty.

3) Hymnem Sułtanatu Al Rajn jest "Świetlisty Sułtanat Al Rajn"

Art. 21

Stolicą Sułtanatu Al Rajn jest miasto Al Mana

Art.22

Walutę Sułtanatu Al Rajn określa odrębna ustawa.

IV. Wolności, Prawa i Obowiązki Obywatela

Art.23

1) Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2) Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 24

Sułtanat Al Rajn gwarantuje wolność organizacji i stowarzyszeń zgodnie z prawami religijnymi oraz gwarantuje wolność wyznań po uzyskaniu akceptacji wydanej przez Narodową Radę Fatwy lub Radę Zakonu.

V. Sułtan

Art. 25

Sułtan stanowi najważniejszą i najwyższą władzę w Sułtanacie Al Rajn.

Art. 26

Sułtan, przysięga na zachowanie niniejszej konstytucji, wierność narodowi i sprawiedliwość względem prawa.

Art. 27

Sułtan jest osobą godną wszelkiego poszanowania i czci oddawania.

Art. 28

Wszystkie trybunały, sądy, monety, stemple powinny być opieczętowane sułtańskim znakiem.

Art.29

Sułtan posiada prawo łaski.

Art. 30

Sułtan realizując swoje kompetencje wydaje:

1) dekrety na mocy ustaw

2) dekrety wykonawcze

3) postanowienia

Art. 31

Sułtan powierza Premierowi misję stworzenia rządu.

Art. 32

Sułtan nie może pełnić innych funkcji państwowych.

Art. 33

Przepis powyższy nie dotyczy tymczasowego pełnienia obowiązków.

Art. 34

Sułtan ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe jeżeli nikt z radców nie zgłosił veta.

1) Jeżeli zaś veto zostało zgłoszone wówczas Madżlis el-Mustaszarin podejmuje debatę z głosem doradczym.

Art. 35

Sułtan mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Sułtanatu Al Rajn w innych państwach oraz przy organizacjach międzynarodowych.

Art. 36

Sułtan przyjmuje listy uwierzytelniające od przedstawicieli innych państw.

Art. 37

Sułtan nadaje i odbiera obywatelstwo Sułtanatu Al Rajn.

Art. 38

Sułtan nadaje oraz odbiera tytuły społeczne i ordery.

Art. 39

Władza Sułtan jest dożywotnia.

Art. 40

Osoba Sułtan jest nietykalna.

Art. 41

Sułtan zajmuje się wszystkimi innymi obszarami oraz funkcjami władzy, które nie zostały unormowane prawnie.

VI. Madżlis el-Mustaszarin

Art. 42

Madżlis el-Mustaszarin posiada moc wydawania ustaw.

Art. 43 *

1) Madżlis el-Mustaszarin składa się z 5 deputowanych wybieranych w tajnych, powszechnych i bezpośrednich wyborach

2) Kadencja Madżlis el-Mustaszarin trwa 3 miesiące.

3) Decyzje podejmowane są większością głosów.

4) Sułtan ma prawo do za wetowania ustawy w terminie 21 dni od jej uchwalenia.

5) Sułtan na prośbę Madżlis el-Mustaszarin może wydłużyć jego kadencję o dodatkowy miesiąc.

6) W razie nie uchwalenia ustawy budżetowej w terminie 14 dni następuje samo rozwiązanie Madżlis el-Mustaszarin i rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Art. 44

Radcowie wybrani przez obywateli są reprezentantami narodu.

Art. 45

W nagłych wypadkach może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Madżlis el-Mustaszarin.

VII. Rada Ministrów

Art. 46

1) Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Sułtanatu Al Rajn.

2) Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych.

3) W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:

- zapewnia wykonanie ustaw, - wydaje rozporządzenia, - koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, - chroni interesy Skarbu Państwa, - uchwala projekt budżetu państwa, - kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, - współdecyduje o polityce zagranicznej państwa - zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, - zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, - określa organizację i tryb swojej pracy.

Art. 47

1) Rada Ministrów składa się z Premiera i ministrów.

2) Radę Ministrów tworzą radcowie zasiadający w Madżlis el-Mustaszarin.

3) Premier może pełnić także funkcję ministra.

4) W skład Rady Ministrów mogą być powołane osoby nie będące radcami.

Art. 48

Premier:

- reprezentuje Radę Ministrów, - kieruje pracami Rady Ministrów, - wydaje rozporządzenia, - zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, - koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, - jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej - współdecyduje o polityce zagranicznej państwa.

Art. 49

1) Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Premiera. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.

2) Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia.

Rada Ministrów, na wniosek Premiera, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.

Art. 50

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.

Art. 51

Premier i ministrowie składają wobec Sułtan Sułtanatu Al Rajn następującą przysięgę:

"Obejmując urząd Premiera (ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności Sułtanowi i postanowieniom Konstytucji oraz innym prawom Sułtanatu Al Rajn, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem."

Art. 52

1) Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

2) Uchwałą o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Madżlis el-Mustaszarin podejmuje na wniosek Sułtana lub większością 4/5 ustawowej liczby radców.

Art. 53

Premier zwraca się do Madżlis el-Mustaszarin o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności pełnej ustawowej liczby radców.

Art. 54

1) Premier składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Madżlis el-Mustaszarin.

2) Premier składa dymisję Rady Ministrów również w razie:

1. nie uchwalenia przez Madżlis el-Mustaszarin wotum zaufania dla Rady Ministrów, 2. rezygnacji Premiera. 3. nie uchwalenia w terminie 14 dni ustawy budżetowej 4. Sułtan, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. 5. Sułtan, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.

VIII. Wielki Mułła

Art. 55

Wielki Mułła pełni funkcję przewodniczącego Narodowej Rady Fatwy i dba o porządek oraz prawość obrad.

Art. 56

W przypadku zaistnienia stanów nadzwyczajnych Wielki Mułła posiada prawo do odwołania Premiera oraz skrócenia kadencji Madżlis el-Mustaszarin.

Art. 57

Wielki Mułła podlega woli Sułtan. W przypadku braku posłuszeństwa traci on wszelkie prawa i podlega osądzeniu przez Sułtan.

Art. 58

Wielki Mułła realizując swoje kompetencje wydaje:

1) dekrety religijne zobowiązujące wszystkich wiernych Yslamu Rajńskiego, w kraju jak i zagranicą.

2) postanowienia i rozporządzenia

Art. 59

Wielki Mułła ma prawo powierzyć pełnienie swoich obowiązków swojemu zastępcy podczas jego nie obecności w dwóch trybach:

1) Powierzenie na czas określony wyrażony datą do której powierzonej osobie należą się wszelkie prawa i obowiązki Wielkiego Mułły. W tym trybie Wielki Mułła traci wszelkie uprawnienia do ustalonego czasu. Sam również przed tym czasem nie może odwołać powierzenia.

2) Powierzenie na czas nieokreślony, nie posiada daty zakończenia, a powołana osoba pełni tylko ograniczoną ilością obowiązków. Nie posiada możliwości wydawania dekretów religijnych ani postanowień i rozporządzeń.

Art. 60

Urząd Wielkiego Mułły jest dożywotni. Chyba że Sułtan postanowi inaczej.

Art. 61

Osoba Wielkiego Mułły jest nietykalna, za wyjątkiem odpowiedzialności wobec Sułtan.

Art. 62

Wielki Mułła może powołać osoby lub urzędy niezbędne do jego obsługi.

Art. 63

Wielki Mułła w dniu objęcia urzędu składa przysięgę wierności konstytucji, narodowi a w szczególności Sułtan oraz wiernym Yslamu Rajńskiego .

IX. Arcykapłan Karmy

Art. 64

Arcykapłan Karmy pełni funkcję przewodniczącego Rady Zakonu i dba o porządek oraz prawość obrad.

Art. 65

Arcykapłan Karmy podlega woli Sułtan. W przypadku braku posłuszeństwa traci on wszelkie prawa i podlega osądzeniu przez Sułtan.

Art. 66

Arcykapłan Karmy realizując swoje kompetencje wydaje:

1) dekrety religijne zobowiązujące wszystkich wiernych Buddyzmu Rajńskiego, w kraju jak i zagranicą.

2) postanowienia i rozporządzenia

Art. 67

Urząd Arcykapłana Karmy jest normowany przez odpowiedni dekret arcykapłański. Chyba że Sułtan postanowi inaczej.

Art. 68

Arcykapłan Karmy w dniu objęcia urzędu składa przysięgę wierności konstytucji, narodowi a w szczególności Sułtan oraz wiernym Buddyzmu Rajńskiego.

X. Sądy i władza sądownicza

Art. 69

Wymiar sprawiedliwości w Sułtanacie Al Rajn sprawuje Sąd Najwyższy na który składa się Sąd Sułtański i Sąd Religijny.

Art. 70

Postępowanie sądowe jest jednoinstancyjne ale istnieje możliwość odwołania się od wyroku sądu do Sułtan.

Art. 71

Władzę sadowniczą sprawują nie zawisłe wolne sądy, których to wyrazicielem opinii jest Minister Sprawiedliwości.

Art. 72

Władza sądownicza może dopełniać prawo przez precedensy:

1) W przypadku braku regulacji prawnej sąd może uznać daną czynność za wykroczenie, a nawet przestępstwo. Szczegóły regulacji prawnej precedensów może określać dodatkowo ustawa.

2) Którakolwiek ze stron ma prawo powołać się na precedens.

3) Ustawa może niwelować precedens od jej wprowadzenia w życie

XI. Trybunał Konstytucyjny

Art. 73

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją

2) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

3) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

4) skargi konstytucyjnej.

Art. 74

Trybunał Konstytucyjny składa się z 3 sędziów.

Art. 75

1) W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzą: Sułtan, Wielki Mułła i Arcykapłan Karmy.

2) Przewodniczącym trybunału jest Sułtan.

3) Sułtan może sprecyzować dodatkowe zadania i funkcje trybunału konstytucyjnego.

XII. Wezyr

Art. 76

Wezyrem nazywany jest zastępca Sułtan na danym terytorium. Posiada on tam takie same uprawnienia jak Sułtan, jednakże jest w dalszym ciągu pod kontrolą Sułtan.

Art. 77

Wezyra może zastąpić w razie jego nieobecności Wielki Mułła albo Arcykapłan Karmy jeżeli ten nie zastępuje już innego Wezyra.

Art. 78

Wezyrem może być mężczyzna lub kobieta.

Art. 79

1) Szczegółowe zasady, obowiązki oraz prawa nie opisane w tej konstytucji określa Sułtan w dekrecie powołującym Wezyra.

2) Poszczególni wezyrowie mogą mieć różne prawa i obowiązki.

XIII. Regencja

Art. 80

Regencję może ustanowić Sułtan lub Madżlis el-Mustaszarin na czas określony.

Art. 81

Sułtan ustanawia regencję w przypadku:

- niezdolności do sprawowania władzy nie spowodowanej niepoczytalnością umysłową lub z powodów osobistych.

Art. 82

1) Madżlis el-Mustaszarin ustanawia regencję w przypadku niepoczytalności umysłowej Sułtan.

2) W takim przypadku Wielki Mułła i Arcykapłan Karmy zwołują nadzwyczajne posiedzenie Madżlis el-Mustaszarin, Narodowej Rady Fatwy i Radę Zakonu.

3) Regent powinien zostać wybrany przez Madżlis el-Mustaszarin, a następnie uzyskać aprobatę NRF oraz RZ.

4) W przypadku braku aprobaty ze strony NRF lub RZ dla pierwszego kandydata, Madżlis el-Mustaszarin musi przedstawić kolejnego kandydata. Jeżeli drugi również nie uzyska aprobaty wówczas z pośród kandydatów Madżlis el-Mustaszarin oraz Premiera, wybrany zostaje przez Wielkiego Mułłę oraz Arcykapłana Karmy.

XIV. Siły Zbrojne

Art. 83

1) Siły Zbrojne Sułtanatu Al Rajn służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

2) Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

Art. 84

Siły Zbrojne Sułtanatu Al Rajn stanowi Armia Sułtańska

Art. 85

Sułtan jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Sułtanatu Al Rajn.

XV. Finanse Publiczne

Art. 86

Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w odrębnej ustawie.

Art.87

Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Al Rajn SHANIA Bank lub Minister Gospodarki i Finansów odbywa się na zasadach systemu informatycznego zaakceptowanego przez Sułtan.

Art. 88

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Art. 89

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa może określać ustawa.

Art. 90

Madżlis el-Mustaszarin uchwala budżet państwa na okres kadencji budżetowej w formie ustawy budżetowej.

Art. 91

Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

Art. 92

Sułtan podpisuje w ciągu 14 dni ustawę budżetową przedstawioną przez Marszałka Madżlis el-Mustaszarin.

Art. 93

W przypadku zwrócenia się Sułtan do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku w Trybunale.

Art. 94

Jeżeli w ciągu 14 od dnia przedłożenia Madżlis el-Mustaszarin projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Sułtan do podpisu, Sułtan może w ciągu 7 dni zarządzić skrócenie kadencji Madżlis el-Mustaszarin.

Art. 95

Centralnym bankiem państwa jest Al Rajn SHANIA Bank. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza .

XVI. Stany Nadzwyczajne

Art. 96

W sytuacjach szczególnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa gdy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

1) Stan nadzwyczajny wprowadzany jest przez Madżlis el-Mustaszarin w drodze uchwały większością 4/5 głosów, przy obecności pełnego konstytucyjnego składu parlamentu.

2) W przypadku nie możności podjęcia decyzji przez Madżlis el-Mustaszarin, decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego podejmuje Sułtan.

Art. 97

1) Stan nadzwyczajny kończy uchwała podjęta przez Madżalis el-Mustaszarin większością 2/3 głosów, przy obecności pełnego konstytucyjnego składu parlamentu.

2) W przypadku niemożności podjęcia decyzji przez Madżlis el-Mustaszarin, decyzję o zakończeniu stanu nadzwyczajnego podejmuje Sułtan

XVII. Zmiany Konstytucji

Art. 98

Zmiany w niniejszej Konstytucji podejmowane są przez Madżlis el-Mustaszarin większością 2/3 głosółw i za zgodą Sułtan.

Art. 99

Prawo do składania poprawek przysługuje osobom posiadającym prawo inicjatywy ustawodawczej.

Art. 100

Przyjęta przez Madżlis el-Mustaszarin poprawka musi być sprawdzona przez Trybunał Konstytucyjny, pod kątem zgodności z ideą i resztą przepisów konstytucji, następnie wymaga ona podpisu Sułtan aby mogła wejść w życie.

Art. 101

Przyjęta przez Madżlis el-Mustaszarin zmiana całej konstytucji musi być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny pod kątem czytelności i precyzyjności jej artykułów oraz pod kątem dopasowania jej do już obowiązującego prawa.

Art. 102

1) Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, Konstytucja musi być jak najszybciej poprawiona, a zmiany muszą zostać przyjęte przez Madżlis el-Mustaszarin i zaaprobowane przez Sułtan.

2) Konstytucja poprawnie zweryfikowana przez TK podpisuje Sułtan aby mogła wejść w życie.

Art. 103

Stara Konstytucja obowiązuje przez 7 dni od chwili podpisania przez Sułtan nowej konstytucji.

XVIII. Przepisy Końcowe

Art. 104

Niniejsza Konstytucja przyjmowana jest przez Madżlis el-Mustaszarin oraz Sułtan Al Rajn.

Art. 105

Wszelkie zagadnienia, które nie zostały unormowane przez niniejszą Konstytucję normuje Sułtan.

Art. 106

Konstytucja wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia.


Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I /-/

© Sułtanat Al Rajn Poprawki do Konstytucji

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki