FANDOM


KONSTYTUCJA Rzeczpospolitej Narodów


PREAMBUŁA


My, naród Rzeczpospolitej Narodów w celu umocnienia państwa naszego ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę, stworzenia warunków sprzyjających powszechnemu dobrobytowi, zabezpieczenia dla nas i dla potomnych błogosławieństw wolności, ustanawiamy Konstytucje Rzeczpospolitej Narodów.


ROZDZIAŁ 1 Rzeczpospolita Narodów

Część I Wstęp

ART.1 1.Rzeczpospolita Narodów jest wspólnym dobrem wszystkich jego obywateli. 2.Rzeczpospolita Narodów jest państwem suwerennym i praworządnym.

ART.2 1.Rzeczpospolita Narodów jest republika prezydencka. 2.Ustrój Rzeczpospolitej Narodów opiera się na demokracji.

ART.3 1.Rzeczpospolita Narodów jest państwem jednolitym.

ART.4 1.Władza zwierzchnia należy do narodu. 2.Naród sprawuje swoją władzę przez swoich obywateli lub bezpośrednio.

ART.5 1.Konstytucja jest najważniejszym prawem Rzeczpospolitej Narodów. 2.Ustawy oraz przepisy muszą być zgodne z Konstytucją.

ART.6 1.Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

ART.7 1Rrzeczpospolita Narodów przestrzega wiążącego ją prawa między wirtualnego.

ART.8 1.Ustrój Rzeczpospolitej Narodów opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,wykonawczej i sądowniczej. 2.Władza ustawodawcza należy do sejmu Rzeczpospolitej Narodów.

ART.9 1.Rzeczpospolita Narodów zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli Rzeczpospolitej Narodów w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. 2.Finansowanie partii politycznych jest jawne.

ART.10 1.Rzeczpospolita Narodów zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

ART.11 1.Rzeczpospolita Narodów zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

ART.12 1.Rzeczpospolita Narodów specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.

ART.13 1.Gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej . 2.Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

ART.14 1.Władze publiczne w Rzeczypospolitej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. 2.Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

ART.15 1.Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Narodów służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

ART.16 1.Godłem Rzeczpospolitej Narodów jest tarcza na której widnieje wizerunek orła i lwa na zielonym polu przekreślonym i oddzielającym falistą białą wstęga te dwa zwierzęta. 2.Flaga Rzeczpospolitej Narodów jest biało-zielona. 3.Hymnem Rzeczpospolitej Narodów jest Marsz Rzeczypospolitej. 4.Dewizą Narodową jest:"Wolność,Pokój,Tolerancja".


Część II Prawa Kardynalne

ARt.1 1. Życie, wolność i własność wszystkich na obszarze Rzeczypospolitej jest przedmiotem szczególnej ochrony prawa. 2. W czasie pokoju kara śmierci może być wymierzona za zabójstwo z winy umyślnej. 3. Pozbawienie człowieka wolności może nastąpić wyłącznie w związku z popełnieniem przezeń czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę i na podstawie orzeczenia sądu, chyba że został schwytany na gorącym uczynku. 4. Pozbawienie albo ograniczenie własności może nastąpić wyłącznie na podstawie lub w wykonaniu orzeczenia sądu w związku z popełnieniem przez właściciela czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę lub niewykonaniem zobowiązania umownego, albo wynikającego z ustawy.

ARt.2 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są równi wobec prawa bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, płeć, poglądy polityczne i wszelkie inne poglądy.


ART.3. 1. Kościoły rządzą się własnymi prawami. Wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykonywać przepisy swej religii oraz sprawować przewidziane w niej obrzędy zarówno prywatnie, jak i publicznie, o ile nie stanowią one czynów zabronionych pod groźbą kary przez ustawę, nie sprzeciwiają się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej. 2. Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, chyba że pozostaje pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą. 3. Dni świąteczne określa ustawa. 4. Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, chyba że pozostaje pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą. 5. Dni świąteczne określa ustawa.

ART.4 1. Nikt nie może, wbrew stronom, podważyć umowy, ani zmienić jej treści, chyba że stanowi ona czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę, wynika z takiego czynu, albo ma go na celu. 2. Ustanawianie monopoli jest zakazane.


Rozdział II Władza Ustawodawcza

Część I Sejm

ART.1 1.Władze ustawodawczą sprawować będzie Sejm Rzeczpospolitej Narodów.

ART.2 1.Sejm składa się z 5 posłów. 2.Wybory do sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

ART.3 1.Kadencja sejmu trwa jeden miesiąc. 2.Wybory do sejmu odbywają się w pierwszy weekend każdego miesiąca. 3.Ważność wyborów zatwierdza Sąd Najwyższy.

Art.4 1.By być posłem zasiadającym w sejmie nie można byc karanym na terenie Rzeczpospolitej Narodów. 2.By być posłem zasiadającym w sejmie trzeba być pełnoprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Narodów.

Art.5 1.Sejm dokona wyboru Marszałka Sejmu.


Art.6 1.Każdy poseł ma jeden głos. 2.Ordynację do sejmu określa ustawa.

Art.7 1.Sejm zostaje zaprzysiężony w pierwszy poniedziałek po wyborach. 2.Sejm może się zebrać na Kongres czyli nadzwyczajne zebranie wszystkich Posłów,Prezydenta i Sądu Najwyższego. 3.Kongres zwołuje Prezydent podając przy tym przyczynę nadzwyczajnego zebrania. 4.W razie potrzeby gdy zabraknie Prezydenta, a będzie nagląca potrzeba zwołania Kongresu zwołać Kongres może Marszałek Sejmu.

Art.8 1.Sejm może ustalać regulamin obrad, karać członków za niewłaściwe zachowanie oraz większością dwóch trzecich wykluczyć członka ze swego grona. 2. Obrady Sejmu są jawne. Sejm może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro państwa.


Art.9 1.Posłowie będą pobierać wyznaczone przez Skarb Rzeczpospolitej Narodów wynagrodzenie za swoją służbę dla narodu. 2.Nie można łączyć mandatu poselskiego z urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej Narodów ani Sędziego Sądu Najwyższego.


Art.10 1. We wszystkich ustawach skarbowych inicjatywa należeć będzie do Sejmu.

Art.11 Sejm będzie miał prawo: - nakładać i ściągać podatki, cła, opłaty i akcyzy, spłacać długi, stanowić w sprawach obrony i powszechnego dobra Rzeczpospolitej Narodów. - zaciągać pożyczki państwowe; - regulować obrót handlowy z obcymi państwami, - bić monetę, ustalać jej wartość oraz wartość monet zagranicznych. - popierać postęp nauk i sztuk użytecznych przez zabezpieczenie na pewien okres praw autorskich i praw do wynalazków; - wypowiadać wojny

Art.12 Rzeczpospolita Narodów nie będzie nadawała żadnych tytułów szlacheckich; żadnej osobie piastującej jakikolwiek urząd z ramienia Rzeczpospolitej Narodów.

ART.13 2.Poseł nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność w Sejmie, jak i poza Sejmem w czasie trwania mandatu, bez zezwolenia Sejmu. W przypadku schwytania posła na gorącym uczynku, sąd ma obowiązek niezwłocznie powiadomienia o tym Marszałka Sejmu, dla uzyskania zezwolenia Sejmu na aresztowanie i dalsze postępowanie karne. Na żądanie Marszałka Sejmu zatrzymany poseł powinien być niezwłocznie uwolniony.

ART.14 1.Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej następuje w drodze ustawy.

ART.15 1. Ustawa ustala corocznie budżet państwa. 2. Prezydent przedstawia corocznie Kongresowi sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni.


Część II Ustawodawstwo


1.Projekt ustawy może zgłosić poseł, prezydent, bądź trzech obywateli. 2.By ustawa została przegłosowana musi ją zatwierdzić Sejm większością głosów. 3.Prezydent musi podpisać lub zawetować ustawę. By odrzucić weto prezydenta potrzebne jest minimum 3/4 głosów. 4.Jeżeli zostaną spełnione powyższe punkty ustawa zostaje zapisywana w dzienniku ustaw. 5.Tylko marszałek sejmu może poddać ustawę pod głosowanie. 6.Jeśli marszałek będzie celowo ustawę blokował może on ponieśćodpowiedzialność karną przed Sądem Najwyższym. 7.Swoje weto może zgłosić Sąd Najwyższy jako strażnik i główny nadzorca konstytucyjny. 8.Jeżeli Ustawa nie zgadza się z konstytucją co może stwierdzić Sąd Najwyższy, poprawki wyznaczone przez Sąd najwyższy muszą być odpowiednio zmodyfikowane tak aby zgadzały się z konstytucją.


Rozdział IV Prezydent

ART.1 1.Władza Wykonawcza należeć będzie do Prezydenta Rzeczpospolitej Narodów.

Art.2 1.Prezydenta wybiera naród w wyborach powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym. 2.Prezydentem może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Narodów. 3.Prezydenta wybiera się w sposób następujący: Sąd Najwyższy poddaje kandydatów na Prezydenta pod głosowanie narodu.Z I tury wyłania się dwóch najlepszych kandydatów chyba, że jeden z nich uzyska ponad 50% poparcia,wtedy zostaje Prezydentem. Natomiast jeżeli nie zostanie wyłoniony najlepszy kandydat dwóch najlepszych przechodzi do II tury wyborów.Tam jest rozstrzygany wynik wyborów. 4.Kadencja Prezydenta liczy jeden miesiąc. 5.Wybory odbywają się w każdy pierwszy weekend każdego miesiąca. 6.Wybór zatwierdza Sąd Najwyższy.

ART.3 1.Nie może zostać Prezydentem osoba która: -Jest karana przez Sąd Rzeczpospolitej Narodów -Nie jest pełnoprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Narodów 2.W przypadku założenia braku aktywności prezydenta bądź wirtualnej śmierci Prezydenta funkcje Prezydenta przejmuje Marszałek. 3.Prezydenta można odwołać w czasie jego kadencji pod warunkiem: Udowodnionej zdrady interesów państwa oraz złamania Konstytucji przez Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Narodów. 4.Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia przed Sądem Najwyższym może nastąpić uchwałą podjętą przez Kongres. 5.Z chwilą postawienia w stan oskarżenia Prezydent tymczasowo nie może sprawować urzędu.


ART.4 1.Prezydentem nie można być dwa razy z rzędu. 2.Przed objęciem urzędu Prezydent złoży następującą przysięgę: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Narodów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięga może być złożona z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

ARt.5 1.Prezydent powołuje i odwołuje rząd i ministrów. 2.Prezydent odwoła ministra również w razie wyrażenia mu votum nieufności przez Sejm. 3.Prezydent jest szefem rządu.

ART.6 1.Prezydent ma prawo wydawać dekrety z mocą ustawy. 2.Dekrety może Prezydent wydawać tylko pomiędzy posiedzeniami Sejmu. 3.Dekrety nie mogą dotyczyć: a) zmiany Konstytucji, b) ordynacji wyborczej, c) zmiany systemu podatkowego, wprowadzenia opłat publicznych, ani nałożenia innych, powszechnie obowiązujących obciążeń finansowych.

ART.7 1.Jeśli w terminie 14 dni od wniesienia przez Prezydenta projektu ustawy budżetowej do Sejmu nie zostanie mu ona przekazana w trybie przewidzianym wtedy Prezydent może rozpisać Sejm. 2.Mimo tego wybory zawsze muszą być w pierwszym weekendzie każdego miesiąca.

ART.8 1. Urząd ministra tworzy się w drodze ustawy. 2. Ministrowie na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydają zarządzenia. Prezydent może uchylić zarządzenie wydane przez ministra.


ART.9 1.Prezydent może pobierać pobory. 2.Pobory Prezydenta nie mogą być zmieniane w ciągu jego kadencji. 3.Pobory może zmienić Sejm.

ART.10 1. Opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji następuje wskutek: a)zrzeczenia się urzędu, b)uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby członków Kongresu. c)złożenia z urzędu orzeczeniem Sądu Najwyższego. W razie, gdy urząd Prezydenta jest opróżniony, do czasu objęcia urzędu przez nowego Prezydenta, a także gdy Prezydent tymczasowo nie może sprawować urzędu, zastępuje go Marszałek Sejmu; Marszałek Sejmu zastępuje Prezydenta.


ART.11 1.Prezydent jest naczelnym zwierzchnikiem administracji i policji.

ART.12 1.Prezydent ma prawo zawieszania lub darowania kary za przestępstwa przeciw Rzeczpospolitej Narodów, z wyjątkiem kar wynikłych z postawienia w stan oskarżenia za nadużycia popełnione w czasie sprawowania urzędu.
Rozdział IV Władza Sądownicza


Część I Postanowienia Ogólne


ART.1 1.Nikt nie może być pozbawiony sądu. Żadna ustawa nie może zamykać drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy i straty. Nikt nie może być pozbawiony prawa do ochrony.


ART.2 1.Organizację, właściwość i sposób działania wszelkich sądów określają ustawy.


ART.3 1.Nikt nie może być sądzony dwa razy za ten sam czyn. 2.Sędziowie są niezawiśli. 3.Orzeczenia sądowe nie mogą być zmienione ani przez władzę ustawodawczą, ani przez wykonawczą. 4.Amnestia może być ogłoszona tylko w drodze ustawy.


ARt.4 1.Nie może być Sędzią obywatel który: -był karany -należy do partii politycznej -należy do związku politycznego bądź organizacji o charakterze politycznym -spełnia inne funkcje publiczne 2.By móc zostać Sędzią Najwyższym trzeba: -Ukończyć szkołę prawa -Byc pełnoprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Narodów

ART.5 1.Sędzia może być zawieszony w urzędowaniu za zgodą Prezydenta,ministra odpowiadającego za prace sądów i Przewodniczącego Sądu Najwyższego. 2.Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody wskazanego przez ustawę sądu, chyba że został schwytany na gorącym uczynku

ART.6 1.Rozprawy przed wszystkimi sądami odbywają się jawnie, chyba że ustawa przewiduje wyłączenie jawności.


Częśc II Sąd Najwyższy

ART.1 1.Najwyższą władzę sądowniczą sprawować będzie Sąd Najwyższy.

ART.2 1.Sąd Najwyższy liczyć będzie 3 członków. 2.Edward Wielopolski jest stałym członkiem i zarazem Przewodniczącym Sądu Najwyższego. 3.Jeden członek Sądu Najwyższego wybierany będzie przez Sejm. 4.Jeden członek Sądu Najwyższego wybierany będzie przez Obywateli w pięcioprzymiotnikowych demokratycznych wyborach. 5.Kadencja Sądu Najwyższego trwać będzie jeden miesiąc.

ART.3 1.Sąd Najwyższy jest najwyższym i jedynym interpretatorem Konstytucji. 2.Sąd Najwyższy: a)orzeka o zgodności ustaw i dekretów Prezydenta z mocą ustawy z Konstytucją oraz zgodności rozporządzeń Prezydenta i zarządzeń ministrów z Konstytucją i ustawami, b)orzeka w sprawach cywilnych i karnych. c)ma prawo osądzać i wydawać wyroki zgodne z prawem i konstytucją na obradach sądowych.Rozdział VIII Stany Nadzwyczajne

ART.1 1.W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy.

ART.2 1.Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. 2.Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. 3.W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. 4.W czasie stanu nadzwyczajnego nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu,oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

ART.3 1.W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Narodów lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Sejmu może wprowadzić stan wojenny.

ART.4 1.W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Sejmu może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 7 dni, stan wyjątkowy. 8.Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 7 dni.

ART.5 1.Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 2 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 2.Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu pochodzenia, płci, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.Rozdział IX Zmiana Konstytucji


1.Projekt Ustawy o zmianie Konstytucji może wnieść dwóch posłów bądź Prezydent. 2.By Zmiana była ustanowiona zatwierdzić musi ją Sejm 3/4 głosami w sprawach artykułów:1,7. 3.Zaś w pozostałych artykułach niezbędne jest referendum w tej sprawie. 4.Referendum zostaje rozpatrzone poprawnie jeżeli większość obywateli opowie się za zmianą. 5.Poprawki i zmiany konstytucyjne musi zatwierdzić Prezydent.


Rozdział X Przepisy Przejściowe i Końcowe


1.By konstytucja weszła w życie: -Sejm musi przegłosować ją 3/4 głosami -W demokratycznym referendum większość głosujących obywateli musi opowiedzieć się na TAK dla Konstytucji -Prezydent musi ją podpisać 2.Umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolitą Narodów przed uchwaleniem Konstytucji uznaje się za ważne. 3.Konstytucja Rzeczpospolitej Narodów wchodzi w życie w 3 dni od podpisania jej przez Prezydenta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki