FANDOM


Dwór - Surmeński odpowiednik rządu. Urząd Dworu wprowadziła Konstytucja Królestwa Surmeńskiego z dnia 8 sierpnia 2007 roku. Dwór został zastąpiony Radą Ministrów JKM, konstytucją z 2008 roku.

W Konstytucji Edytuj

DWÓR KRÓLEWSKI Art. 48. W skład Dworu Królewskiego wchodzą: a) Król Surmenii, b) Kanclerz Dworu, c) Minister Spraw Wewnętrznych, d) Minister Spraw Zagranicznych, e) Minister Dziedzictwa Narodowego.

Art. 49. 1. Kanclerz Dworu mianowany jest przez Króla Surmenii zgodnie z decyzją Senatu. 2. Kadencja Kanclerza Dworu trwa do końca kadencji Senatu, o ile wcześniej nie zajdą procedury przewidziane w pkt. 1. art. 50. 3. Kanclerz Dworu, obejmując urząd, składa publicznie następującą przysięgę: "Ja, (ew. tytuł, imię i nazwisko), obywatel Niepodległego Królestwa Surmeńskiego, uroczyście przysięgam, że jako Kanclerz Dworu wykonując powierzone mi zadania będę zabiegał o pomyślny rozwój Ojczyzny i godnie reprezentował Królestwo Surmeńskie. Przysięgam także wierność Królowi, Senatowi i całemu Narodowi Surmeńskiemu." 3. Z chwilą objęcia urzędu, Kanclerz Dworu w ciągu czternastu dni ma obowiązek powołać ministrów, o których mowa w art. 48., pkt. "c", "d" i "e".

Art. 50. 1. Ministrowie powoływani są przez Kanclerza Dworu i mianowani przez Króla Surmenii. 2. Minister, obejmując urząd, składa publicznie następującą przysięgę: "Ja, (ew. tytuł, imię i nazwisko), obywatel Niepodległego Królestwa Surmeńskiego, uroczyście przysięgam, że jako Minister (nazwa ministerstwa) wykonując powierzone mi zadania będę zabiegał o pomyślny rozwój Ojczyzny i godnie reprezentował Królestwo Surmeńskie. Przysięgam także wierność Królowi, Senatowi i całemu Narodowi Surmeńskiemu."

Art. 51. 1. Kanclerz Dworu składa dymisję na ręce Króla Surmenii: a) Na własną prośbę, b) W razie wyrażenia mu wotum nieufności przez Senat lub obywateli w drodze referendum, c) W razie odwołania go przez Króla Surmenii. 2. Minister składa dymisję na ręce Kanclerza Dworu: a) Na własną prośbę, b) W razie uchwalonej decyzji Senatu w sprawie jego odwołania, c) W razie odwołania go przez Króla Surmenii lub Kanclerza Dworu.

Art. 52. 1. Dymisja Kanclerza Dworu jest równoznaczna z dymisją całego Dworu Królewskiego. 2. Z chwilą dymisji Kanclerza Dworu, Senat w ciągu czternastu dni ma obowiązek zadecydować o powołaniu nowego Kanclerza Dworu.

KOMPETENCJE KANCLERZA DWORU I POSZCZEGÓLNYCH MINISTRÓW Art. 53. Kanclerz Dworu: a) Stoi na czele Dworu Królewskiego b) Kieruje pracami Dworu Królewskiego c) Reprezentuje Dwór Królewski na zewnątrz d) Koordynuje i kontroluje pracę poszczególnych ministerstw, e) Określa tryb, warunki i zasady finansowego wspierania przez Królestwo Surmeńskie zadań poszczególnych ministerstw, urzędów i jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 54. Minister Spraw Wewnętrznych: a) Kontroluje zgodność działań Krajów z prawem Królestwa Surmeńskiego, b) Za zgodą Króla Surmenii zatwierdza oficjalne mapy terytoriów Królestwa Surmeńskiego, c) Ogłasza zamówienia publiczne, d) Może szczegółowo określać treść wniosku o finansowanie inwestycji przez Królestwo Surmeńskie, e) Przyznaje samorządom subwencje ogólne i dotacje, f) Udziela informacji mieszkańcom Królestwa Surmeńskiego o zasadach funkcjonowania państwa, g) Działa na rzecz aktywizacji nowych mieszkańców Królestwa Surmeńskiego w życiu publicznym, h) Udziela bezzwrotnej pomocy finansowej nowym mieszkańcom Królestwa Surmeńskiego, i) Sprawuje nadzór nad majątkiem Królestwa Surmeńskiego, j) Podaje do publicznej wiadomości informacje o majątku Królestwa Surmeńskiego, k) Prowadzi rachunki bankowe Królestwa Surmeńskiego, l) Wypłaca wynagrodzenia ministrom i urzędnikom państwowym, m) Określa ceny wszelkich dóbr należących do Królestwa Surmeńskiego,

Art. 55. Minister Spraw Zagranicznych: a) Prowadzi politykę zagraniczną Królestwa Surmeńskiego zgodnie z celami wytyczonymi przez Króla Surmenii, b) Negocjuje umowy międzynarodowe z państwami obcymi, c) Uznaje państwa obce w imieniu Królestwa Surmeńskiego za zgodą Króla Surmenii, d) Wycofuje uznanie Królestwa Surmeńskiego państwom obcym za zgodą Króla Surmenii, e) Nawiązuje i rozwija stosunki dyplomatyczne z państwami obcymi, f) Proponuje Królowi Surmenii kandydatów na szefów misji dyplomatycznych Królestwa Surmeńskiego, g) Przyjmuje listy uwierzytelniające lub odwołujące akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.

Art. 56. Minister Dziedzictwa Narodowego: a) Prowadzi politykę kulturalną, oświatową i promocyjną Królestwa Surmeńskiego, b) Prowadzi politykę upowszechniania i rozwoju sportu na terytorium Królestwa Surmeńskiego, c) Czuwa nad zachowaniem dziedzictwa narodowego, tj. dorobku materialnego i kulturowego Królestwa Surmeńskiego, d) Opisuje i klasyfikuje zabytki Królestwa Surmeńskiego, e) Dba o rozwój turystyki i krajoznastwa Królestwa Surmeńskiego, f) Za zgodą Króla Surmenii ogłasza oficjalną historię Królestwa Surmeńskiego lub wprowadza poprawki do istniejącej.


Zobacz Też Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki